28 Απριλίου 2024

ΨΕΥΔΟΠΟΙΟΙ, ΨΕΥΔΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗ

Δίκη καταλήψεται ψευδῶν τέκτονας καὶ μάρτυρας.
Ἡ Δίκη θὰ ἁδράξει αὐτοὺς ποὺ κατασκευάζουν ψεύδη καὶ αὐτοὺς ποὺ μαρτυροῦν ψεύδη.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Οἱ κατασκευαστὲς ψευδῶν πραγμάτων καὶ οἱ μάρτυρές τους, λέει ὁ Ἡράκλειτος, στὸ ἀπόσπασμα 28, μπορεῖ νὰ ξεγελοῦν τοὺς ἀνθρώπους ποὺ δὲν γνωρίζουν καὶ εἶναι ἀδύναμοι νὰ τὰ ἀνασκευάσουν, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ ξεγελάσουν τὴν Δίκη, τὴν ἔκφραση τοῦ κοσμικοῦ καὶ θείου Νόμου, ἡ ὁποία ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ τοὺς βρεῖ καὶ θὰ τοὺς δικάσει μὲ τὸν δικό της ἀπαρέγκλιτο τρόπο. Ὅπως λέει καὶ ἡ ἀρχαία παροιμία, ἀλέθουν ἀργὰ οἱ μῦλοι τῶν Θεῶν, ἀλέθουν ὅμως μὲ μεγάλη λεπτότητα καὶ τελειότητα: «Ὀψὲ Θεῶν ἀλέουσι μύλοι, ἀλέουσι δὲ λεπτά».
Ἀλλὰ καὶ ἡ νεώτερη λαϊκὴ παροιμία ποὺ λέει ὅτι «ὅποιος σκάβει τὸν λάκκο τοῦ ἀλλουνοῦ, πέφτει ὁ ἴδιος μέσα», ἐκφράζει μὲ ἁπλούστερο τρόπο τὰ ἴδια νοήματα καὶ σημαίνει ὅτι ὅποιος μηχανεύεται τὸ κακό, τὴν βλάβη ἢ τὴν καταστροφὴ κάποιου ἄλλου, ὅποιος μηχανορραφεῖ καὶ στήνει πλεκτάνες μὲ κατασκευασμένα καὶ ψευδῆ στοιχεῖα, ὅποιος ὑπονομεύει μὲ ἀνήθικα καὶ ἀνοίκεια μέσα κάποιον ἄλλον, τελικὰ γίνεται ὁ ἴδιος θύμα τῶν ψευδῶν καὶ μηχανορραφιῶν του… Ἡ λειτουργία τῆς κοσμικῆς Δίκης εἶναι ἀόρατη καὶ ἀπρόβλεπτη γιὰ τοὺς σχεδιασμοὺς καὶ ὑπολογισμοὺς τῶν ψευδοποιῶν καὶ ψευδομαρτύρων.
~~~~~~~~~~~
(Ἀπὸ τὸ ἀπόσπ. 28 καὶ τὸ ἀντίστοιχο Σχόλιο, σελ. 44 καὶ 204 τοῦ βιβλίου: «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ἢ ΜΟΥΣΑΙ». Εἰσαγωγή - Σύγχρονη Ἀπόδοση - Τίτλοι - Σχόλια - Εὑρετήρια: Γιῶργος Λαθύρης - Ἰαλυσσός. Ἐκδόσεις ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ, Ἀθήνα 2024).

22 Μαρτίου 2024

ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ - ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ ‘Η ΜΟΥΣΑΙ

  

     Ὁ Ἡράκλειτος γεννήθηκε στὴν Ἔφεσο τὸ 544 π.χ. καὶ ἔφτασε στὴν ἀκμή του κατὰ τὴν ξθ΄ - 69η Ὀλυμπιάδα (504 − 500 π.χ.). «Γέγονε δὲ θαυμάσιος ἐκ παίδων», ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Διογένης Λαέρτιος. Ἀνήσυχο καὶ ἀνεξάρτητο Ἑλληνικὸ πνεῦμα, ἀπὸ ἐκεῖνα τὰ σπάνια καὶ «αὐτοφυῆ», ποὺ ἡ ἀκτινοβολία τους διαπερνᾶ τοὺς αἰῶνες καὶ κατευθύνει τὴν πνευματικὴ ἐξέλιξη τῆς ἀνθρωπότητας. Ὁ Νίτσε, μιμούμενος τὸ ὕφος τοῦ Ἡρακλείτου, ἔγραψε τὸ ἑξῆς: «Ὁ Κόσμος ἔχει αἰωνίως ἀνάγκην τῆς Ἀληθείας καὶ διὰ τοῦτο ἔχει ἀνάγκην αἰωνίως τὸν  Ἡράκλειτον»!

 Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, συνέγραψε ἕνα σύντομο καὶ περιεκτικότατο ἔργο μὲ τίτλο «Περὶ ΦύσεωςΜοῦσαι», τὸ ὁποῖο ἀφιέρωσε στὸν ναὸ τῆς Ἐφεσίας Ἀρτέμιδος. Ἀπὸ τὸ ἔργο αὐτὸ διασώζονται περὶ τὰ 150 ἀποσπάσματα, σὲ ἔργα ἄλλων συγγραφέων, καθὼς καὶ 5 ἀποσπάσματα σὲ λατινικὴ μετάφραση. Τὰ ἀποσπάσματα αὐτὰ διαπερνῶνται ἀπὸ μία «παλίντροπον ἁρμονία», τὴν ὁποία ἀνακαλύπτει κανεὶς ὅταν εἰσχωρήσει στὸ βάθος τους. Ἔτσι ὅπως ποιητικὰ καὶ παραστατικὰ τὸ γράφει ὁ Ἄγγελος Σικελιανός: «Χρόνια, γιὰ τὴν Αἰωνιότη ἐχάλκευε τοὺς λογισμούς του καὶ τοὺς κρεμνοῦσε ὡς ἅρματα στῆς  Ἔφεσος τὸν Ναό...».

 Ἀκολουθῶντας καὶ ὁ ἴδιος αὐτὸ ποὺ διατυπώνει στὸ ἀπὀσπ. 93 γιὰ τὸν Δελφικὸν Ἀπόλλωνα, «οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει», δὲν λέει διαρρήδην οὔτε ἀποκρύπτει ἐσκεμμένως, ἀλλὰ σημαίνει· ἐπισημαίνει μὲ σημεῖα, μεταφορὲς καὶ παραβολές, κατὰ τὸν τρόπο τῶν χρησμῶν, μέσῳ τοῦ χρυσοτόρευτου φιλοσοφικοῦ του λόγου. Ὁ λόγος του ἀποτελεῖται ἀπὸ σύντομες προτάσεις, αὐτοτελεῖς καὶ μὲ πλῆρες νόημα, ποὺ μοιάζουν μὲ χρησμούς· μὲ πολὺ προσεκτικὰ ἐπιλεγμένες λέξεις, ἀμφίσημες πολλὲς φορὲς ἢ πολύσημες, ποὺ συχνὰ συνηχοῦν καὶ ποὺ μποροῦν νὰ ὁδηγήσουν σὲ διαφορετικὴ κατεύθυνση τὴν σκέψη τοῦ ἀναγνώστη, ἄρα καὶ σὲ διαφορετικὴ ἑρμηνεία. Ἀπευθύνει τὸν λόγο του κυρίως πρὸς τὸν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος ζεῖ μέσα στὸν ὕπνο καὶ τὴν οἴηση τῆς ὑποκειμενικότητάς του καὶ θέλει νὰ τὸν ἀφυπνίσει... Χρησιμοποίησε εἰκόνες ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωή, ἀναδεικνύοντάς τες σὲ σύμβολα, καὶ ἄσκησε δριμύτατον ἔλεγχο, μὲ σκοπὸ νὰ ὠθήσει τοὺς συνανθρώπους του στὸν ἀγῶνα τῆς αὐτογνωσίας.

 Ὁ Ἡράκλειτος ὑπῆρξε ἕνας Ἡρακλῆς τῆς Φιλοσοφίας, γι’ αὐτὸ καὶ οἱ Ἐφέσιοι, τιμῶντας τον τοῦ ἀφιέρωσαν ἀνδριάντα ὅπου τὸν ἀπεικόνισαν νὰ κρατᾶ ὡς ἄλλος Ἡρακλῆς Ρόπαλον, στὴν βάση τοῦ ὁποίου ἐπέγραψαν: ΗΡΑΚΛΕΙΤΩΙΕΦΕΣΙΩΙ, ποὺ διαβάζεται διπλά: Ἡρακλείτῳ Ἐφεσίῳ, δηλαδή, στὸν Ἐφέσιον Ἡράκλειτο, ἀλλὰ καὶ  Ἡρακλεῖ τῷ Ἐφεσίῳ, δηλαδή, στὸν Ἐφέσιον Ἡρακλῆ, τὸν Ἡρακλῆ τῆς Ἐφέσου! Τὸ Ρόπαλον ποὺ κρατᾶ εἶναι σύμβολο τοῦ Λόγου.

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΝ ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΟΙΚΟ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

2 Οκτωβρίου 2023

ΟΙ 12 ΜΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣΟι 12 Άθλοι του Ηρακλέους σηματοδοτούν Μυητικές Εργασίες βαθειάς γνώσεως και μεταμορφώσεως του Εαυτού. Σε αυτόν τον Ενιαυτό θα συνταξειδέψουμε μέσα στον μύθο, με ασφαλή οδηγό τα πρωτότυπα αρχαία κείμενα που μας παραδίδονται από τον Απολλόδωρο τον Αθηναίο και από τον Διόδωρο τον Σικελιώτη. 

 ΙΖ΄ - 17ος ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ. Κύκλος 12 Σεμιναρίων 2023 - 2024 

 Την 1η Κυριακή κάθε Ιερού Μηνός. Ώρες 12 - 5 μ.μ. 

 ΕΝΑΡΞΙΣ ΑΦ΄ ΕΣΤΙΑΣ (21/9 - 20/10) ... ΤΕΛΕΙΩΣΙΣ ΕΠΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ (21/8 - 20/9) ΚΑΙ... ΠΑΛΙΝ ΕΞ ΑΡΧΗΣ! 

 ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

17 Ιουνίου 2023

Η Θόλος των Δελφών. Οι ιδιότητες και τα σύμβολα της θεάς Εστίας.

  

 Οι ΦΡΥΚΤΩΡΙΕΣ παρουσιάζουν τον κύκλο τεκμηριογραφημάτων 

«ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ - 6 Θεοί, 6 Θεές, 12 Αρχαιολογικοί Τόποι». Μέρος θ΄ «Η ΘΟΛΟΣ των ΔΕΛΦΩΝ». Οι ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ και τα ΣΥΜΒΟΛΑ της ΘΕΑΣ ΕΣΤΙΑΣ. Έρευνα - Κείμενα - Παρουσίαση ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΘΥΡΗΣ - ΙΑΛΥΣΣΟΣ Το τεκμηριογράφημα κινηματογραφήθηκε το Σάββατο 10 Ιουλίου 2021 
στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο 
του Ιερού της Προναίας Αθηνάς στους Δελφούς.

10 Ιουνίου 2023

ΣΕ ΨΗΛΟ ΒΟΥΝΟ - Ο ΑΕΤΟΣΣε ψηλό βουνό (Ο αετός).

Μια σπάνια και απρογραμμάτιστη ηχογράφηση ενός αγαπημένου Ριζίτικου, μέσα στο Κωρύκειον Άντρον, στον Παρνασσό.
Τραγούδι: Ιαλυσσός και φίλοι. Καταγραφή: Σπάρτακος - Φρυκτωρίες.

Σε ψηλό βουνό,
σε ριζιμιό χαράκι,
κάθεταί ν' αητός.
Βρεγμένος, χιονισμένος
ο καημένος, και παρακαλεί
τον Ήλιο ν' ανατείλει:
— Ήλιε ανάτειλε, Ήλιε ανάτειλε,
Ήλιε λάμψε και δός μου
για να λειώσουνε τα χιόνια απ’ τα φτερά μου
και τα κρούσταλλα από τ’ ακράνυχά μου!
— Ήλιε ανάτειλε, Ήλιε ανάτειλε!

3 Δεκεμβρίου 2020

Το “σιδηρούν γένος” και η ανυπόφορη πλέον “σκουριά” του!..

 

Πλημμυρίδα τα γεγονότα πλήττουν την διάνοιά μας και το συναισθηματικό μας κέντρο... Χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός “γένους” διεφθαρμένου, για το οποίο είχαν προβλεφθεί τα συμπτώματα του τέλους του από τον Ησίοδο, και μιάς μαύρης από ηθική σκουριά εποχής, που βαίνει στο τέλος της!..

Ενδιαφέρον είναι να επισημάνουμε ότι αυτό που εμείς σήμερα λέμε “σκουριά” (σκωρία), στην αρχαία μας Γλώσσα λεγόταν “ιός”, έτσι όπως χρησιμοποιεί την λέξη και ο Αριστοτέλης σε ένα απόσπασμά του:

“σίδηρον γοῦν καὶ χαλκὸν καὶ τὰς τοιουτοτρόπους οὐσίας εὕροις ἂν ἀφανιζομένας ἐξ ἑαυτῶν μὲν ὅταν ἑρπηνώδους νοσήματος τρόπον ἰὸς ἐπιδραμὼν διαφάγῃ”, δηλαδή, τον σίδηρο και τον χαλκό και τις παρόμοιες ουσίες θα τις δεις να αφανίζονται από τον εαυτό τους, όταν με τον τρόπο έρποντος νοσήματος, επιδράμοντας ο ιός τις κατατρώει…

Ωστόσο, το θεϊκό σχέδιο ήταν και είναι καταγεγραμμένο στην Μυθολογία μας: Η Γή μας βρίσκεται μεταξύ των πλανητών Άρεως και Αφροδίτης. Η μεταξύ τους “σύζευξη”, λέει ο μύθος, γεννά την πανέμορφη κόρη Αρμονία...

Η Γή μας, δηλαδή, είναι προορισμένη να ισορροπεί τις αντίθετες, αλλά συμπληρωματικές, αυτές “άρρενες” και “θήλειες” Κοσμικές Δυνάμεις, γεννώντας την Αρμονία! Και “ἐκ τῶν διαφερόντων” γεννάται η “καλλίστη ἁρμονία”, λέει ο Ηράκλειτος…

Εν τω μεταξύ, θα συνεχίσουμε να βιώνουμε με κομμένη την ανάσα τούς εντυπωσιακούς ακροβατισμούς του Τρόμου, και θα τρομάζουμε ακόμα περισσότερο αντιλαμβανόμενοι ότι αποτελούμε μέρος τού Προγράμματος...

Όμως, Ανάγκα και Θεοί πείθονται... Ο βίαιος αυτός κύκλος, που δεν κατάφερε να βρεί τις ισορροπίες του, επισωρεύοντας αμέτρητα δεινά και καταστροφές στην Ανθρωπότητα, αμείλικτα θα κλείσει...

Ήδη από καιρό, εμείς οι Έλληνες - Άνθρωποι, όσοι ζωντανοί και μνήμονες, απεγκλωβιζόμενοι από τα τρομακτικά και εν πολλοίς τεχνητά αδιέξοδα της σύγχρονης εποχής, βιώνουμε και φέρνουμε τα σημάδια μιας αυγής... Ένας νέος Ήλιος θα ανατείλει και ήδη αναζητά μαθητευόμενους Ήρωες να τον ακολουθήσουν...

Ένα νέο Γένος Ηρώων καλείται να επανασυνδέσει την πάσχουσα Ανθρωπότητα με τα ανώτερα Πεπρωμένα της...

Έργω και Λόγω Ιερώ, αντισταθήτε στους επιθανάτιους παροξυσμούς τού “σιδηρού γένους” και στην ανυπόφορη πλέον “σκουριά” του!    

19 Σεπτεμβρίου 2020

Σεμινάρια Μυητικού Ενιαυτού στο ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ

 

 Κυριακή (Ἀπολλωνία) – 27 Σεπτεμβρίου 2020 – Ὧρες : 12 - 5 μ.μ.

₪₪₪₪ 14oς «ΜΥΗΤΙΚΟΣ ΕΝΙΑΥΤΟΣ» ₪₪₪₪
Γενικὸς τίτλος σεμιναρίων: Ἡρακλείτειος Ἐνιαυτός.
Ο ΧΡΗΣΜΙΚΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ
Μιὰ σύγχρονη καὶ ζῶσα προσέγγιση στὶς βασικὲς ἀρχὲς καὶ
τοὺς ἐμπύριους λογισμοὺς τῆς Φιλοσοφίας τοῦ Ἡρακλείτου.
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΘΕΜΑ: Ὁ Χρησμικὸς Φιλοσοφικὸς Λόγος τοῦ Ἡρακλείτου. Ἐξέταση καὶ ἀνάλυση τῶν ἀποσπασμάτων 1 ἕως 9.
Εἰσηγητής: Γιῶργος Λαθύρης - Ἰαλυσσός
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
⚜️⚜️⚜️⚜️
Προηγεῖται ὁ εἰδικὸς Ὁραματισμὸς ποὺ σχετίζεται
μὲ τὴν Ἐφορεύουσα Θεότητα τοῦ Ἱεροῦ Μηνός.
ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ Ἱερὸς Μὴν ΕΣΤΙΑΣ 21/9 - 20/10.
Γιὰ Πληροφορίες & Δηλώσεις Συμμετοχῆς:
(Σημειώνεται ότι, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν ποὺ διανύουμε,
ὁ ἀριθμὸς τῶν συμμετεχόντων θὰ εἶναι αὐστηρὰ περιορισμένος
καὶ θὰ τηρεῖται σειρὰ προτεραιότητας).
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
«ΗΛΙΟΔΡΟΜΙΟΝ» - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ἀριστοτέλους 183 , 1ος όρ. , Άθήνα - Τ.Κ. 112 51
Τηλ. - Φαξ: 210 - 8848066 - Ἠλ. δ/νση: info@heliodromion.gr
Ἰστοχώρος: www.heliodromion.gr

18 Σεπτεμβρίου 2020

Το Χαμαίζηλον του Πολεμιστή - Φιλοσόφου…

«Χαμαίζηλον», σημειώνει ο Ησύχιος ο Αλεξανδρεύς, είναι το «ταπεινόν», το «γήϊνον», το «εἰς τὰ γήϊα ῥέπον»… Το χαμαίζηλον, ως εσωτερικός εξοπλισμός του Πολεμιστή - Φιλοσόφου, είναι η ικανότητα που έχει αναπτύξει να χαμηλώνει εκούσια τις πτήσεις του και να προσγειώνεται στην πραγματικότητα που τον περιβάλλει· είναι η γείωσή του και η «άγκυρά» του στον κόσμο των αισθήσεων…, πράγμα το οποίο τον απαλλάσσει από πλήθος ψευδ-αισθήσεις και παρ-αισθήσεις και τον κάνει ικανό να «βλέπει» με τα δικά του μάτια και να «ακούει» με τα δικά του αυτιά…, αναγνωρίζοντας, σε μια έκλαμψη συνειδήσεως, την πραγματική του θέση μέσα στον Κόσμο…

Κάποτε, λέει η παράδοση, συναντήθηκαν δυο τέτοιοι πνευματικοί Πολεμιστές, ο Χίλων και ο Αίσωπος… «Τί συνηθίζει να κάνει ο Ζεύς, Χίλωνα;» (- Ζεὺς τί εἴη ποιῶν;) ρώτησε ο Αίσωπος. Κι ο Χίλων απάντησε: «Να ταπεινώνει τα υψηλά και ν’ ανυψώνει τα ταπεινά, Αίσωπε!» (-Τὰ μὲν ὑψηλὰ ταπεινῶν, τὰ δὲ ταπεινὰ ὑψῶν)!

Καλή νουμηνία!
 
 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!