Google+ Followers

24 Ιανουαρίου 2009

Η Δημοκρίτεια Ευεστώ


Πάντα τε κατ’ ανάγκην γίνεσθαι, της δίνης αιτίας ούσης της γενέσεως πάντων, ην α­νά­γκην λέ­γει [Δη­μό­κρι­τος], τέ­λος δ’ εί­ναι τήν ευ­θυ­μί­αν, ου τήν αυ­τήν ού­σαν τή­ι η­δονή­ι, ως έ­νιοι πα­ρα­κού­σα­ντες ε­ξε­δέ­σα­ντο, αλ­λά καθ’ ην γα­ληνώς καί ευ­σταθώς η ψυ­χή διά­γει, υ­πό μη­δε­νός τα­ρατ­το­μέ­νης φό­βου ή δει­σι­δαι­μο­νί­ας ή άλ­λου τι­νός πά­θους. Κα­λεί δ’ αυ­τήν καί ευε­στώ καί πολ­λοίς άλ­λοις ο­νό­μα­σι.

Θεωρεί ότι τα πάντα δημιουργούνται από ανάγκη και ότι η αιτία της γέννησης όλων των όντων είναι η στροβιλική κίνηση, που (ο Δη­μό­κρι­τος) την αποκαλεί ανάγκη. Τε­λι­κός σκο­πός εί­ναι η ευ-θυμία, η ψυ­χι­κή γα­λή­νη, η ο­ποί­α δεν ταυ­τί­ζε­ται με την η­δο­νή, ό­πως δέ­χτη­καν με­ρι­κοί πα­ρερ­μη­νεύ­ο­ντας, αλ­λά εί­ναι η κα­τά­στα­ση κα­τά την ο­ποί­α η ψυ­χή εί­ναι γα­λή­νια και στα­θε­ρή, χω­ρίς να τα­ρά­ζε­ται α­πό κανέναν φό­βο ή δει­σι­δαι­μο­νί­α ή κάποιο άλλο πά­θος. Και αυτήν την ψυχική κα­τά­στα­ση την ο­νο­μά­ζει ευε­στώ, αλ­λά της δί­νει και πολ­λά άλ­λα ο­νό­μα­τα.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ