Google+ Followers

31 Ιουλίου 2008

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ»


«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»

Δευτεροβάθμιος Όργάνωσις Έλλήνων Έθνικών

΄Αθήναι, 12 Ίλαίου 2008 μ.΄Α.Τ.

ΨΗΦΙΣΜΑ

΄Εμείς οί σύνεδροι, οί μετασχόντες την 12ην Ίλαίου 2008 μ.΄Α.Τ. των έκδηλώσεων και των έργασιών του Α΄ Καταστατικού Συνεδρίου της έχούσης διοικητικήν έδραν τάς ΄Αθήνας και πνευματικήν τοιαύτην, ήγουν τήν τής συγκλήσεως των ΄Αμφικτυονικών Συνεδρίων, τήν τού ΄Υπολυμπίου ΄Ιερού Δίου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ, δευτεροβαθμίου όργανώσεως Φορέων Έθνικής ΄Ολυμπικής Θρησκευτικότητος Έλλήνων, αί όποίαι έργασίαι έλαβον χώραν την 12ην ΄Ιλαίου 2002 έν Αθήναις, διακηρύσσοντες διά μίαν είσέτι φοράν την άνάγκην της έκ μέρους της ΄Ελληνικής Πολιτείας της άναγνωρίσεως, τούλάχιστον ως ίσοτίμου, της ΄Ελληνικής ΄Εθνικής Θρησκείας, της ΄Ελληνικής ΄Ολυμπιακής Θρησκείας, προς πάσαν έτέραν, άλλην θρησκείαν, έξ αύτων, αί όποίαι μάλιστα τυγχάνουν,ως μη ώφείλετο, και της κρατικής προστασίας και έπιδαψιλεύσεως προνομίων(!!!) και πάσης φύσεως ύλικών(!!!) παροχών παρά του έλληνικού κράτους, το όποίον,όμως, ύφίσταται και ύπάρχει χάριν όλων των ΄Ελλήνων πολιτών,άνεξαρτήτως θρησκευτικών, κοινωνικών και πολιτικών πεποιθήσεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ

1) Να διατυπώσωμεν και να έκφράσωμεν άρμοδίως,έγγράφως και διά προσωπικών παραστάσεων, διά μίαν είσέτι φοράν, την άναγκαιότητα της άναγνωρίσεως παρά της Πολιτείας της ύπάρξεως των άνά την ΄Ελλάδα πάσαν των καθ΄ έκαστον ΄Ομίλων ΄Εθνικών Θρησκευτών, ως του πληρώματος της ΄Εθνικής Πατρογονικής ΄Ελληνικής μας Θρησκείας,της ΄Ολυμπιακής Θρησκείας,ή όποία είναι γνωστή,γνωστοτάτη και άείποτε ζώσα Θρησκεία...

2)Να ύπομνήσωμεν είς πάσαν άρμοδίαν άρχήν του κράτους ότι το ΄Ελληνικόν Σύνταγμα μεριμνά περί της ΄Ανεξιθρησκείας(άρθρον 13), πλήν,όμως, ή Διοίκησις δεν έχει λάβει μέχρι τούδε όλα τά άναγκαία μέτρα διά την ύλοποίησιν αύτής της συνταγματικής έπιταγής είς την πράξιν.

3) Να ζητήσωμεν άπό την ΄Ελληνικήν Πολιτείαν όπως μεριμνήση διά την ΄Ελληνικήν Θρησκευτικήν ΄Αγωγήν των ΄Ελληνοπαίδων, έντάσσουσα άπό του έπί θύραις ήδη νέου σχολικού έτους είς τά σχολικά προγράμματα τά άπαραίτητα προς τούτο έγχειρίδια διδασκαλίας της ΄Ελληνικής ΄Εθνικής Κοσμολογίας, Κοσμοθεάσεως και Θεολογίας της πάντοτε ζωντανής Έθνικής μας Θρησκείας, του Δωδεκαθέου, και της μακραίωνος ΄Εθνικής μας Παραδόσεως.

4) Να τονίσωμεν την άνάγκην της άναμορφώσεως των προγραμμάτων διδασκαλίας της Πατρογονικής μας Γλώσσης είς την Διαχρονικήν της Διάστασιν, της παύσεως του τεχνητού διαχωρισμού των γλωσσικών μας έκφάνσεων είς «δημοτικήν» και μη «δημοτικήν» και της προωθήσεως της έκμαθήσεως της άρχαίας ΄Ελληνικής Γλώσσης, κατά το έπαγωγικόν σύστημα διδασκαλίας, είς όλας τάς βαθμίδας της ΄Εκπαιδεύσεως, άπό του δημοτικού σχολείου μέχρι τού πανεπιστημίου, -μειουμένων των (καθ΄ ύπερβολήν) ώρών διδασκαλίας των έκτρεφουσών την ξενομανίαν ξένων γλωσσών και δή της άγγλικής-, ως καί άπό τά Μέσα Μαζικής ΄Επικοινωνίας, ίνα διαρδευθή και πάλιν ό γλωσσικός μας βιότοπος, ό ένεκα ψευδοδημοτικισμού άποξηρανθείς, και έμπλουτισθή το λυμφατικόν μας λεξιλόγιον και έξαλειφθούν αί μαστίζουσαι τον σύγχρονον λόγον μας λεξιπενία και άκυρολεξία.

5) Να άσκήσωμεν όλα τά παρά του δικαιϊκού μας συστήματος προβλεπόμενα μέσα διά την άντιμετώπισιν των έπ΄ έσχάτων έπιχειρουμένων ένδοθεν διαβολών κατά των πρηκτήρων του ΄Ελληνικού Πολιτισμού προγόνων μας και δή των Τιτάνων του ΄Ελληνικού Πνεύματος ΄Ελλήνων Διανοητών της ΄Αρχαιότητος, των όποίων άμφισβητείται το ήθος άπό άήθεις ύβριστάς, άπό όλως άνηθίκους, και έκείνους τους στοιχιζομένους με τον έσμόν τού δοσιλόγου της ΄Ελλάδος,της Χιλής και της Κύπρου Χ.Κίζιγκερ(΄Αβραάμ μπέν ΄Ελεαζάρ) μισελλήνων και
άνθελλήνων.

6) Να άξιώσωμεν την έμβάθυνσιν, κατά την συνταγματικήν έπιταγήν περί Λαικής Κυριαρχίας και Λαίκής Συμμετοχής, είς την γνώσιν των θεσμών τού Δημοκρατικού Πολιτεύματος, διά της δημιουργίας προϋποθέσεων άναδομήσεως της ΄Αμέσου Δημοκρατίας, είς τον τόπον όπου αύτή έγεννήθη, ίνα άποσοβηθή είς το μέλλον ή ύπονόμευσις των δημοκρατικών μας θεσμών άπό κύκλους, οί όποίοι έχονται των ίδεοληψιών του όλοκληρωτισμού ή του καλουμένου «θεοκρατισμού» και δεσποτισμού, αί όποίαι έπέφερον είς τον τόπον μόνον καταστροφάς.

7) Να άπαιτήσωμεν όπως μη γίνη ούδεμία παραχώρησις είς τους έναντιουμένους προς την ΄Ελλάδα ίθύνοντας του κρατικού μορφώματος των Σκοπίων, του κρατιδίου έκείνου, όπου ή ΄Αρχαία ΄Ελληνική Δαρδανία, ή άργώτερον όριζομένη Βαρδαρική(ίλλυριστί:Βαρδάρσκα), του ΄Εθνικού μας όνόματος της Μακεδονίας, ως έπιδιώκουν οί έχθροί του ΄Ελληνισμού.

8)Να συντονίσωμεν την δράσιν μας με τάς λοιπάς ΄Οργανώσεις ΄Εθνικού Προβληματισμού είς ΄Ελλάδα και Κύπρον διά την άποσόβησιν παντός ένδεχομένου χειρισμού της έθνικής αύτής ύποθέσεως ,ό όποίος ήθελεν άποβή όλέθριος διά τά ΄Ελληνικά Δίκαια και νομιμοποιήση την άρπακτικότητα των «τούρκων» (των συμπεριφερομένων με άκατάσχετον κτηνωδίαν έκτουρκισθέντων «παιδομαζοχθέντων» και έξισλαμισθέντων, οί όποίοι πολλά ήδη έχουν άρπάξει άπό τον ΄Ελληνισμόν.

9) Να παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν και βοήθειαν προς την ΄Εθνικήν ΄Ομογένειαν της περιοχής του ΄Ινδικού Καυκάσου, και δή έκείνην των Καλασσαίων, διά την ύλοποίησιν παντός προγράμματος διατηρήσεως της έστίας ταύτης ΄Ελλήνων ΄Εθνικών Θρησκευτών, άγωνιζομένων και αύτών δια την κατίσχυσιν των άρχών της ΄Ανεξιθρησκείας και της ΄Ελευθερίας της Συνειδήσεως, καθ΄ ήν στιγμήν οί "ακατανόμαστοι" τού γνωστού "λόμπυ" διά τών ύποχειρίων των ψευδομακεδόνων τών Σκοπίων έχουν διεισδύσει καί είς αύτήν τήν περιοχήν ένός έθνικού μας βιοτόπου καί έπιχειρούν νά πείσουν τούς γόνους τών Καλλιστράτων ότι είναι άπόγονοι τού ΄Ασάν καί τού Κρούμου, καλούμενοι όχι Μακεδόνες, άλλά... "Μακεντόνσκι"....

10)Να ύπάρξη πανελλαδική κινητοποίησις των ΄Ελλήνων Θρησκευτών διά την άποτροπήν της έτι περαιτέρω δηώσεως και λεηλασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Πατρίδος μας, διά της διεκδικήσεως θέσεως και έφαρμογής κανόνων χρήσεως γής, διά της διασφαλίσεως του χαρακτήρος των γεωργησίμων γαιών, της προστασίας της άγρίας πανίδος και χλωρίδος του τόπου μας, ως και της προωθήσεως προγραμμάτων περιβαλλοντικής και έλληνοπρεπούς αίσθητικής άγωγής και συνειδήσεως.

11)Να έξουσιοδοτηθή τριμελής ΄Επιτροπή, ή όποία θα άναλάβη να έπιδώση άρμοδίως το παρόν ψήφισμα και να μεριμνήση διά την δημοσίευσίν του διά του ήμερησίου ή του περιοδικού Τύπου.

Γένοιτο!

Οί Θεοί ήμών μεθ΄ ήμών

΄Εγένετο έν Αθήναις την 12ην Ίλαίου 2008 μ.΄Α.Τ..

Το Δ/Σ της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΚΗΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ