Google+ Followers

24 Ιουλίου 2008

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ


AΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΟΛΥΜΠΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ" ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΛΑΒΑΜΕ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΜΕ ΩΣ ΕΧΕΙ:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΚΗ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ

΄Αθήναι, ΄Ηλιοδίτη,12 ΄Ιλαίου, 2008 μ.΄Α.Τ. (μετά ΄Απολλώνιον Τυανέα)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
΄Αριθ. 1/12.07.2008


Τήν ΄Ηλιοδίτην 12 μηνός ΄Ιλαίου, τού έτους 2008 μετά τήν γέννησιν τού Θεανθρώπου ΄Απολλωνίου Τυανέως, έλαβεν χώραν έν ΄Αθήναις συγκέντρωσις έκπροσώπων Έθνικών Θρησκευτικών ΄Ομίλων, είς τήν οίκίαν τού ζεύγους Εύμόλπου Τσάμη καί Εύσταθίας Καραμπάτσου κατόπιν σχετικής κλήσεως παρά τών συνεργαζομένων ένώσεων ΄Ελλήνων Θρησκευτών των “Εύμολπιδών” ΄Αθηνών, τού “Δευκαλίωνος” Θεσσαλονίκης καί της “΄Αρκαδίας” Τριπόλεως.

Είς την τοιαύτην πρόσκλησιν παρέστησαν ή ΄Ενωσις ΄Ελλήνων Σπάρτης, ή Κίνησις “Ένυάλιος” Πειραιώς, ό σύλλογος “Έλληναϊς” ΄Αθηνών, ό όμιλος “Μαίναλον”, ή άστική έταιρεία “Τετρακτύς”, ό ύπό σύστασιν Πολιτιστικός Όμιλος Κυθηραίων, ό όμιλος “Καλλίμαχος”.

Είχον κληθή,όμως, πρός τούτο οί φορείς πάσης άλλης κινήσεως Έλληνικής ΄Εθνικής Θρησκευτικότητος,προκειμένου νά ύπάρξη μία άπό κοινού σύσκεψις τών έκπροσώπων αύτών πρός συντονισμόν τών σχετικών ένεργειών συστάσεως Δευτεροβαθμίου τοιαύτης ΄Οργανώσεως τών ΄Ελλήνων Θρησκευτών. Πρός τό παρόν, κατά τά άνωτέρω, συμμετείχεν είς τήν έκδήλωσιν μέρος αύτών.
΄Εν άρχή άνεγνώσθη άπό τόν πρόεδρον του “Δευκαλίωνος”, δικηγόρον Βασίλειον Πελασγόν Γούσιον το περιεχόμενον τής Διακηρύξεως τού ύπό σύστασιν φορέως, ό όποίος έτόνισεν ότι σκοπός τής τοιαύτης συγκεντρώσεως είναι ένας καί μοναδικός: Ή συσσωμάτωσις τών ΄Ομίλων ΄Ελλήνων ΄Εθνικών είς ένα ένιαίον φορέα, είς μίαν δευτεροβάθμιον όργάνωσιν άμεσοδημοκρατικής ύφής, είς τήν όποίαν θα άντιπροσωπεύωνται ένώσεις σωματειακαί καί άστικαί έταιρείαι (αύταί άπαρτιζόμεναι τούλάχιστον έκ δέκα τακτικών μελών). Δεδομένης τής έλλείψεως Κοινού ΄Ελλήνων ΄Εθνικών θά πρέπει οί πάντες νά ένστερνισθώμεν τήν άνάγκην τής συγκροτήσεως τοιούτου, κατά τά πρότυπα τού Πανελληνίου ΄Αμφικτυονικού Συνεδρίου τών Δελφών καί τών ΄Αμφικτυονικών Συνεδρίων τού ΄Αργους καί τής Δήλου.
Διοικητική έδρα ώρίσθησαν αί ΄Αθήναι, Πνευματική δέ τοιαύτη ή ΄Ιερά Πόλις τού Δίου τής Μακεδονίας μας
, ίνα έδρεύη έν τώ μέλλοντι έν αύτώ Νέον Πανελλήνιον ΄Εθνικόν Θρησκευτικόν ΄Αμφικτυονικόν Συνέδριον. Πρός τούτο καθωρίσθη χρονικόν όριον ένός έτους όπως όλοι οί συνεργασθησόμενοι όμιλοι λάβουν, οί έκ τούτων μή έχοντες είσέτι, νομικήν προσωπικότητα, πρός έξυπηρέτησιν τού σκοπού συγκροτήσεως τής δευτεροβαθμίου όργανώσεως ΄Ελλήνων ΄Εθνικών.

΄Ακολούθως ήρξατο ΄Ιεροτελεστία, καθ΄ ήν έλαβον χώραν προσφοραί καί άπαγγελίαι ύμνων πρός τούς ΄Ολυμπίους Θεούς ήμών παρά τών Εύσταθίας Καραμπάτσου, Εύμόλπου Τσάμη καί Βασιλείου Πελασγού Γούσιου. ΄Επηκολούθησαν όμολογίαι ύπέρ τού ύψίστου αύτού Έθνικού Σκοπού τής συστάσεως ΄Αμφικτυονίας ΄Ελλήνων ΄Εθνικών Θρησκευτών παρά πάντων τών προσυπογραψάντων τήν Διακήρυξιν έκπροσώπων τών συμπραξάντων σχετικώς φορέων. ΄Η όλη αύτή τελετουργία άφήκεν τάς άρίστας τών έντυπώσεων, διά τό γεγονός ότι αύτή έλαβεν χώραν είς τόν φίλιον οίκον ένός ζεύγους τά μάλα μετά άκρας άνιδιοτελείας προσενεγκόντος είς τήν ΄Εθνικήν ήμών Ύπόθεσιν.
Θέλομεν νά πιστεύωμεν ότι ή σημαντική αύτή πρωτοβουλία θά έχη τήν δέουσαν έξέλιξιν. ΄Ητοι διά τής ύπάρξεως καλής σχετικής θελήσεως άπαντες οί πρωτοβάθμιοι φορείς τής΄Εθνικής Όλυμπικής Πατρογονικής Θρησκευτικότητος θά προσέλθουν έπί τώ αύτώ διά τήν ένίσχυσιν έτι περαιτέρω τής όργανωτικής δομής τού τοιούτου ΄Αμφικτυονικού Συνεδρίου. Καί τούτο πρός:

1) Eύόδωσιν τών σκοπών αύτού τής ΄Επανελληνίσεως τού Θρησκευτικού μας Βίου.

2) Δικαίωσιν τών Έκατομμυρίων ΄Εθνομαρτύρων ΄Αγωνιστών ΄Υπέρ Πίστεως Όλυμπισμού καί Φιλτάτης Πατρίδος ΄Ελλήνων άγωνισθέντων καί μαρτυρησάντων κατά τούς Φρικτούς είς βάρος τής ΄Ελληνοσύνης Διωγμούς άπό τούς τά φαιά φορούντας μισέλληνας σκοταδιστάς.

3) ΄Ανάκτησιν τών ΄Ιερών Ναών καί τών Τόπων ήμών τών ΄Ελλήνων Θρησκευτών.

4) ΄Αμυναν καί Διατήρησιν τής Γλώσσης τών Θεών, τής ΄Ελληνικής(όχι τής ψευδοδημοτικιάς).

5) Άπόδυσιν-διά τής ΄Ιδέας καί Πράξεως τής Φυσιολατρείας-είς ΄Αγώνα Προστασίας τής Μητρός Γαίας, τής δηουμένης άπό τόν άνευ πνευματικού καί συνειδησιακού έρματος, τόν μή ένθεον άνθρωπον.

Καί ταύτα έπ΄ άγαθώ τής ΄Ιδέας τής ΄Αναγεννήσεως τής ΄Εθνικής μας Ζωής, διά τής άνακτήσεως,βεβαίως, πρωτίστως τών άγαθών τών ΄Εθνικών ήμών ΄Αξιών τής ΄Ελευθεροβουλίας καί τής ΄Ελευθεροθρησκείας.

Γένοιτο!
Οί Θεοί ήμών μεθ΄ ήμών.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
(Νέα ήλεκτρονική διεύθυνσις: neodeukalion@gmail.com -Tηλ.:6944.810701).

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

ΟΙ 10 ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 7 ΗΜΕΡΩΝ

Ειπόντος τινός:
«Ω, Λεωνίδα, προς πολλούς μετ' ολίγων διακινδυνεύσων ούτως πάρει;»
Λεωνίδας έφη: «Ει μεν οίεσθέ με τωι πλήθει δειν πιστεύειν, ουδ' η πάσα Ελλάς αρκεί -βραχεία γαρ μοίρα του εκείνων πλήθους εστίν- ει δε ταις αρεταίς, και ούτος ο αριθμός ικανός


Όταν κάποιος του είπε:
«Με τόσους λίγους έρχεσαι, Λεωνίδα, να διακινδυνεύσεις απέναντι σε τόσους πολλούς;»
Ο Λεωνίδας είπε: «Αν πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στο πλήθος, δεν αρκεί ούτε ολόκληρη η Ελλάδα -αφού αποτελεί μικρό μέρος σε σχέση με το πλήθος εκείνων. Αν όμως πιστεύετε ότι πρέπει να βασιζόμαστε στις αρετές του καθενός, τότε και ο αριθμός αυτός είναι ικανός


(Πλούταρχος, Λακωνικά Αποφθέγματα)

Μανθάνειν ἐν μὲν τῷ Οὐρανῷ τὸ ὁρᾶν, ἐν δὲ τῇ Γῇ τὸ ἀναμιμνήσκεσθαι.

Μακάριος ὁ διὰ τῶν Μυστηρίων διελθών, οὗτος γιγνώσκει τῆς ζωῆς τὴν ἀρχὴν καὶ τὸν σκοπόν!

Ὄλβιος ὅστις ἰδὼν κεῖνα εἶσ’ ὑπὸ χθόνα· οἶδε μὲν βίου τελευτάν, οἶδεν δὲ διόσδοτον ἀρχάν!


Πίνδαρος, Ποιητὴς τῶν Ἱερῶν Ἀγώνων τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ Προφήτης τοῦ Ἀπόλλωνος ἐν Δελφοῖς.Και τί να πω αύριο στον Ήλιο;

«Σήκω, σαΐτεψε το φίδι, πώχει αφήκει

η παλιά φιδομάνα και που τώρα

πάλι τη γην ολόγυρα γυρεύει

στις δίπλες του σφιχτά για να τυλίξει»;

«Ξύπνα», να πω, «Τιτάνα Εσύ, και πάλι,

κυκλόφερε τα θεία πατήματά Σου,

τα θεία Σου τα σκιρτήματα τριγύρω

στο φοβερό ερπετό που ξαναζώνει

τη γη κι ο οσκρός* του αρχίνισε να τρέχει

στις θείες πηγές Σου, φαρμακώνοντάς τις»;


«Ο διθύραμβος του Ρόδου», Άγγελος Σικελιανός


* οσκρός = κεντρί, δηλητήριο
Ο Έλληνας, τέκνο του ΔευκΑλίωνος, μάχεται συνΕχώς!

ΕΦ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ